1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
16 úsekov
199,5 km
2 - 8
2 972 mil. €
3 247 - 62 652
3,0
3,0
4/2023 - 12/2027
1
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2 020
4 001
3
3
4/2023
(+6)
2
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
2 040
4
4
11/2025
(+8)
3
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2 030
5 304
2
2
6/2023
(+24)
4
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
2 040
12 387 - 17 316
2
3
6/2023
(+11)
5
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
2 040
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
6
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2 040
4
4
2/2026
(+11)
7
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
2 030
5 277 - 6 250
2
2
8/2023
(+26)
8
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 8/2024
(+13)
9
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
8/2023
(+8)
10
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
2 025
15 053
2
2
12/2024
(+6)
11
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
1/2027
(+33)
12
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
2 040
9 492 - 10 279
3
2
1/2026
(+4)
13
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
3
5/2026
(+14)
14
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
2 040
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
15
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
2 025
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
16
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
2 030
5 587
5
4
12/2027
(+10)
 
 
 
 
 
16 úsekov
199,5 km
2 - 8
2 972 mil. €
3 247 - 62 652
3,0
3,0
4/2023 - 12/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku