1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
5/2020
4/2023
(+6)
2
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
3
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
6/2020
6/2023
(+24)
4
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
8/2020
6/2023
(+11)
5
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
6
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
7
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
8/2020
8/2023
(+26)
8
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
10/2020
 8/2024
(+13)
9
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
10
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
2/2021
12/2024
(+6)
 
 
 
 
 
96,9 km
2 - 8
1 163 mil. €
4 001 - 62 652
2,7
2,8
4/2023 - 2/2026
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku