1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
26 úsekov
242,4 km
2 - 6
5 094 mil. €
3 166 - 54 519
2,0
2,4
12/2019 - 11/2030
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6/2023
(+11)
2
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
Od roku 2008 projektované rozšírenie D1 na 6-pruh + obojstranné kolektorové pásy (spolu 10 pruhov!) až po Trnavu bolo prehnane veľkorysé a nákladné. Je škoda, že NDS hovorí o vypustení kolektorov až potom, čo dlhé roky živila nesplniteľné očakávania a premárnila mnoho rokov prípravou zlého riešenia riešenia. Z naďalej veľmi vysokých odhadovaných nákladov nie je jasné, či NDS uvádza ďalej náklady aj s kolektormi, alebo sa ani po ich vypustení nechystá zvládnuť rozšírenie D1 s primeranými nákladmi.
12/2009
 8/2027
(+6)
3
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
Aj severná časť D4 sa plánuje ako diaľničný obchvat trasovaný mimo hlavného mesta. No takéto riešenie pre slabý tranzit medzi D1 a D2 na Záhorí netreba, a na obslúženie dopravy z a do Bratislavy bude málo efektívny. V najbližšom desaťročí bude stačiť lepšie využitie potenciálu odľahčenia ciest prímestskými vlakmi, až ako ďalší v poradí potrebných riešení je cestný tunel popod Malé Karpaty. Tu je mimoriadne dôležité, aby sa včas korektne porovnal dopravný potenciál viacerých možných riešení - nielen medzi Račou a Stupavou (s 10 km tunelom) ale aj možných variantov bližšie k mestu a ťažiskám dopravy, ktorú treba obslúžiť (napr. trasa Galvaniho - Krasňany - Lamač, s ktorou tiež počíta územný plán Bratislavy).
12/2010
7/2029
(-8)
4
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
5
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
6
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
8/2006
2/2026
(+18)
7
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
8
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
9
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
NDS a jej projektant v príprave podcenili význam podrobného preskúmania geológie, prejavil sa tiež chýbajúci záujem o hľadanie efektívnejších a menej nákladných riešení. Stavbu tak zbytočne predražil a počas realizácie výrazne skomplikoval tunel Žilina (malé nadložie, extrémne zlá geológia), ktorému sa dalo úplne vyhnúť zdvihnutím nivelety diaľnice.
12/2019
(+7)
10
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8/2022
(+5)
11
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
12
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
13
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4

Plný profil diaľnice je tu nevyhnutnosť. Žiaľ, ministerstvo sa v roku 2018 znovu vrátilo k zbytočne drahému riešeniu, keď ustúpilo neprimeraným požiadavkám niektorých obcí na zachovanie súčasnej cesty I. triedy. Napriek tomu, že diaľnica tu prevezme vyše 80 % záťaže a na dopravu, čo zostane mimo diaľnice, by dlhodobo stačila súbežná cesta nižšej kategórie. Tá sčasti existuje a na časti úseku by sa musela dostavať - určite s menšími nákladmi ako preferované riešenie.

Ak sa tu veľkorysá cesta I. triedy naozaj nevyužije ako súčasť budúcej diaľnice, bude vedľa nej dobudovanie ďalších štyroch pruhov v stiesnenom teréne technicky náročné a drahé. Najmä z tohto dôvodu projekt v uplynulých 7 rokoch zamrzol už v pokročilej fáze prípravy, no bez zdrojov na realizáciu.

12/1997
 9/2023
(-28)
14
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
8/2026
(+10)
15
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
11/2003
3/2026
(+8)
16
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
11/2004
12/2020
(+6)
17
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
8/2006
2/2026
(+18)
18
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
5/2004
11/2030
(+45)
19
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
S ohľadom na vysokú intenzitu dopravy a až bezmála 4-tisíc ťažkých vozidiel (nad 3,5 tony) je tu dostavba na 4-pruh opodstatnená.
12/1997
12/2024
(+6)
20
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
9/2004
8/2022
(+7)
21
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
22
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
4/2010
1/2027
(+33)
23
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
24
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2006
3/2021
(+10)
25
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
26
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2008
10/2026
(+27)
 
 
 
 
 
26 úsekov
242,4 km
2 - 6
5 094 mil. €
3 166 - 54 519
2,0
2,4
12/2019 - 11/2030
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku