1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
94 úsekov
1 187,5 km
2 - 8
20 344 mil. €
498,9 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12,9 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
Plný profil diaľnice tu je naliehavo potrebný, technické riešenie časti úseku sa ukázalo ako nevhodné (vedenie trasy cez ťažko stabilizovateľný zosuv).
7/2022
2
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
16,0 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
NDS a jej projektant v príprave podcenili význam podrobného preskúmania geológie, prejavil sa tiež chýbajúci záujem o hľadanie efektívnejších a menej nákladných riešení. Stavbu tak zbytočne predražil a počas realizácie výrazne skomplikoval tunel Žilina (malé nadložie, extrémne zlá geológia), ktorému sa dalo úplne vyhnúť zdvihnutím nivelety diaľnice.
12/2019
(+7)
3
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
2,8 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
Pôvodný projekt NDS obsahuje napr. zbytočne dlhé mosty či neoptimálne (drahé) riešenie vetrania tunela Višňové. Súťaž na zhotoviteľa metódou naprojektuj a postav umožnila uchádzačom pôvodné riešenie výrazne zefektívniť. Uchádzač, ktorý v tendri predložil najnižšiu ponuku, túto možnosť využil a ponúkol výrazné zefektívnenie technického riešenia. Žiaľ, NDS túto ponuku bez primeraného dôvodu vylúčila. A prijala ponuku, ktorá žiadnu podstanú optimalizáciu technického riešenia tunelov či mostov nepriniesla. Výsledkom sú aj snahy zhotoviteľa o dodatočné zvýšenie ceny v priebehu výstavby.
2022
(+24)
4
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
5
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
6
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
7
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
8
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
9
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
5,3 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
10
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
2,7 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
11
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
9,0 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2021
(-0)
12
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
2,4 mil. €
14 624
1
1
12/2019
(+8)
13
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
1,8 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
3/2021
(+10)
14
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
5,4 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2020
(+6)
15
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
7,2 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
9/2022
(+14)
16
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
0,4 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
17
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
9,2 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2024
(0)
18
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
4,1 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
8/2022
(+5)
19
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
7,0 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
 10/2021
(+8)
20
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
3,7 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
2/2023
(+11)
21
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
22,7 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
Trasa s dlhším tunelom Korbeľka skráti diaľnicu D1 o takmer 3 km, vyhne sa nebezpečným zosuvným územiam i chráneným biotopom a zrejme nebude drahšia ako tzv. úžinový variant. Je preto v tomto prípade najlepším riešením (záverečné stanovisko EIA ju odporúčalo už v roku 2002). Snaha politikov urýchliť dostavbu D1 voľbou trasu s kratším tunelom, a to bez jej riadneho posúdenia, žiaľ viedla do slepej uličky. Neochota priznať a včas opraviť zlé rozhodnutie spôsobila zbytočné zásahy do prírody, márne vynaloženie už vyše 28 miliónov eur a desaťtisícov hodín práce odborníkov. A najmä oddialila reálny horizont dokončenia tohoto úseku diaľnice o viac ako desaťročie.
 7/2027
(+13)
22
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
4,1 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
2/2024
(+22)
23
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
9,3 mil. €
14 176 - 14 186
2
4

Plný profil diaľnice je tu nevyhnutnosť. Žiaľ, ministerstvo sa v roku 2018 znovu vrátilo k zbytočne drahému riešeniu, keď ustúpilo neprimeraným požiadavkám niektorých obcí na zachovanie súčasnej cesty I. triedy. Napriek tomu, že diaľnica tu prevezme vyše 80 % záťaže a na dopravu, čo zostane mimo diaľnice, by dlhodobo stačila súbežná cesta nižšej kategórie. Tá sčasti existuje a na časti úseku by sa musela dostavať - určite s menšími nákladmi ako preferované riešenie.

Ak sa tu veľkorysá cesta I. triedy naozaj nevyužije ako súčasť budúcej diaľnice, bude vedľa nej dobudovanie ďalších štyroch pruhov v stiesnenom teréne technicky náročné a drahé. Najmä z tohto dôvodu projekt v uplynulých 7 rokoch zamrzol už v pokročilej fáze prípravy, no bez zdrojov na realizáciu.

 9/2023
(-28)
24
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
0,6 mil. €
2
1
8/2022
(+7)
25
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2,2 mil. €
4 001
3
3
4/2023
(+6)
26
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
1,3 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
27
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2,8 mil. €
5 304
2
2
6/2023
(+24)
28
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
4,4 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
6/2023
(+11)
29
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
0,9 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
30
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2,1 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
31
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
3,2 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
8/2023
(+26)
32
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
1,3 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
 8/2024
(+13)
33
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
4,5 mil. €
16 268
3
3
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
8/2023
(+8)
34
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
5,1 mil. €
15 053
2
2
S ohľadom na vysokú intenzitu dopravy a až bezmála 4-tisíc ťažkých vozidiel (nad 3,5 tony) je tu dostavba na 4-pruh opodstatnená.
12/2024
(+6)
35
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
16,8 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
Plný profil diaľnice je tu nevyhnutnosť, technické riešenie je aj po vypustení nezmyselného tunela Kysuca (popod križovatku pri Radoli) drahšie než je nutné. Ministerstvo dopravy by malo konečne opustiť úplne nereálne plány o vodnej ceste cez Kysuce - ich rešpektovanie totiž núti NDS projektovať a stavať zbytočne vysoké a dlhé mosty, ktoré stavbu D3 nezmyselne predražujú.
 2/2025
(+11)
36
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
0,8 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
37
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
0,6 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
38
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
0,7 mil. €
7 972
3
4
3/2025
39
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
3,7 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
4/2024
(+9)
40
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
3,9 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
4/2024
(+9)
41
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
4,2 mil. €
12 157
2
3
6/2025
(+10)
42
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
1,1 mil. €
12 862
2
3
6/2025
(+10)
43
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
8,1 mil. €
10 359
3
3
Dostavba na 4-pruh s druhou rúrou tunela Branisko (4,9 km) do 10 rokov je primeraná potrebám. Odhad nákladov až na úrovni 300 miliónov eur však považujeme za výrazne premrštený. Indikuje, že NDS pristupuje k plánovaniu nákladov benevolentne a bez účinnej kontroly nebude hľadať najefektívnejšie riešenie (hoci trasa je v tomto prípade daná, rizikom môžu byť prehnané požiadavky rôznych útvarov NDS a doteraz nezavedený value engineering, ktorý by v NDS strážil primeranosť projektovaných riešení).
 1/2027
(-11)
44
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
4,3 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
45
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
4,8 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
2/2026
(+9)
46
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
4,2 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
Od roku 2008 projektované rozšírenie D1 na 6-pruh + obojstranné kolektorové pásy (spolu 10 pruhov!) až po Trnavu bolo prehnane veľkorysé a nákladné. Je škoda, že NDS hovorí o vypustení kolektorov až potom, čo dlhé roky živila nesplniteľné očakávania a premárnila mnoho rokov prípravou zlého riešenia riešenia. Z naďalej veľmi vysokých odhadovaných nákladov nie je jasné, či NDS uvádza ďalej náklady aj s kolektormi, alebo sa ani po ich vypustení nechystá zvládnuť rozšírenie D1 s primeranými nákladmi.
 8/2027
(+6)
47
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
7,5 mil. €
2
4
Aj severná časť D4 sa plánuje ako diaľničný obchvat trasovaný mimo hlavného mesta. No takéto riešenie pre slabý tranzit medzi D1 a D2 na Záhorí netreba, a na obslúženie dopravy z a do Bratislavy bude málo efektívny. V najbližšom desaťročí bude stačiť lepšie využitie potenciálu odľahčenia ciest prímestskými vlakmi, až ako ďalší v poradí potrebných riešení je cestný tunel popod Malé Karpaty. Tu je mimoriadne dôležité, aby sa včas korektne porovnal dopravný potenciál viacerých možných riešení - nielen medzi Račou a Stupavou (s 10 km tunelom) ale aj možných variantov bližšie k mestu a ťažiskám dopravy, ktorú treba obslúžiť (napr. trasa Galvaniho - Krasňany - Lamač, s ktorou tiež počíta územný plán Bratislavy).
7/2029
(-8)
48
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2,9 mil. €
2
2
2/2026
(+18)
49
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5,5 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
2/2026
(+18)
50
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
5,2 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
3/2026
(+8)
51
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
5,7 mil. €
7 793
3
3
5/2026
(0)
52
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
3,6 mil. €
14 625
2
2
8/2026
(+10)
53
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
8,5 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
10/2026
(+27)
54
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
2,4 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
55
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
3,5 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
56
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
4,5 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
57
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
6,7 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
1/2027
(+33)
58
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
4,4 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
1/2026
(+4)
59
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
3,6 mil. €
11 611
3
3
S ohľadom na skoršie dokončenie súvislej D1 nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly, preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom a využitím niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
5/2026
(+14)
60
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
26,4 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
61
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
6,1 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
62
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
3,1 mil. €
5 587
5
4
12/2027
(+10)
63
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
6,1 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
64
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
3,7 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
4/2028
(+14)
65
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5,1 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2028
(+15)
66
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
9,7 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
6/2028
(+14)
67
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
4,3 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
68
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
5,2 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
7/2028
(+15)
69
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
4,1 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
70
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
5,8 mil. €
7 784
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
10/2027
(+54)
71
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
7,4 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
10/2027
(+54)
72
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5,5 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
73
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
7,2 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
1/2029
(+19)
74
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
5,5 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
Výstavba 4-pruhovej diaľnice aj na tomto úseku cco do roku 2030 bude potrebná, otázne je, či dĺžka tunela Dargov musí byť až 4 km, keď v starších materiáloch sa uvádzala dĺžka tunela iba 1 km.
11/2029
(+14)
75
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
2,5 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
Výstavba 4-pruhovej diaľnice aj na tomto úseku cca do roku 2030 bude potrebná.
11/2029
(+14)
76
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
6,1 mil. €
7 234
4
3
11/2029
(+7)
77
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2,0 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
Za Michalovcami bude diaľnica D1 nadlho postačovať v polovičnom profile, výstavba 4-pruhu nebude opodstatnená.
11/2029
(+11)
78
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
2,3 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
Výstavba diaľnice aj na tomto úseku cca do roku 2030 bude potrebná na odľahčenie obcí od dopravnej záťaže. Tá je práve v okolí Michaloviec najvyššia z úsekov ešte nezačatej D1 na východe. Zdá sa však, že tento úsek by pomerne dlho stačil aj v 1/2-profile.
11/2029
(+11)
79
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2,0 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
Dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou bude opodstatnená až v prípade dramatického nárastu dopravy, a aj potom iba v polovičnom profile.
11/2029
(+11)
80
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
5,7 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
81
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
5,3 mil. €
7 211
4
4
11/2030
(+17)
82
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
4,7 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
11/2030
(+45)
83
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
2,2 mil. €
5 586
2
2
11/2030
(+45)
84
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
1,8 mil. €
5
5
Prípadnému preťaženiu diaľnice v dopravnej špičke (ak intenzita dopravy ďalej porastie) treba predísť zatraktívnením verejnej dopravy - napríklad skrátením intervalu vlakov z Malaciek do Bratislavy na 15 minút.
2/2032
(+27)
85
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
20,1 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
2/2034
86
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
1,5 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
Prípadnému preťaženiu diaľnice v dopravnej špičke (ak intenzita dopravy ďalej porastie) treba predísť zatraktívnením verejnej dopravy - napríklad skrátením intervalu vlakov z Malaciek do Bratislavy na 15 minút (v špičke v pracovných dňoch).
5/2032
(+26)
87
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4,6 mil. €
4
3
6/2033
(+21)
88
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5,5 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
89
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
7,9 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
Preťažovaniu diaľnice D1 v dopravnej špičke treba predchádzať aj zlepšením ponuky vlakov medzi Trnavou a Bratislavou, prípadne aj Sencom a Bratislavou (15-minútový interval v špičke v pracovných dňoch).
90
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
12,1 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
po 2040
(0)
91
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
3,3 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
92
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
68 mil. €
1,3 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
Dostavba na 4-pruh tu nebude potrebná celé desaťročia. O to zarážajúce je, že NDS na prípravu už minula vyše 1,3 milióna eur.
po 2040
93
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
16,1 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
po 2040
(0)
94
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
15,2 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
po 2040
(0)
 
 
 
 
 
94 úsekov
1 187,5 km
2 - 8
20 344 mil. €
498,9 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku