1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 2 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
22 úsekov
211,5 km
2 - 8
4 588 mil. €
5 792 - 93 344
1,6
2,1
10/2011 - 5/2015
7/2020 - 7/2027
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
Plný profil diaľnice tu je naliehavo potrebný, technické riešenie časti úseku sa ukázalo ako nevhodné (vedenie trasy cez ťažko stabilizovateľný zosuv).
10/2011
7/2022
2
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
Pôvodný projekt NDS obsahuje napr. zbytočne dlhé mosty či neoptimálne (drahé) riešenie vetrania tunela Višňové. Súťaž na zhotoviteľa metódou naprojektuj a postav umožnila uchádzačom pôvodné riešenie výrazne zefektívniť. Uchádzač, ktorý v tendri predložil najnižšiu ponuku, túto možnosť využil a ponúkol výrazné zefektívnenie technického riešenia. Žiaľ, NDS túto ponuku bez primeraného dôvodu vylúčila. A prijala ponuku, ktorá žiadnu podstanú optimalizáciu technického riešenia tunelov či mostov nepriniesla. Výsledkom sú aj snahy zhotoviteľa o dodatočné zvýšenie ceny v priebehu výstavby.
12/2011
2022
(+24)
3
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
1/2015
2020
4
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
1/2015
2021
5
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
1/2015
2021
6
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
1/2015
2021
7
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
1/2015
2021
8
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
5/2015
2021
(+7)
9
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
5/2015
6/2021
(-0)
10
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
11,0
3/2021
(+10)
11
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
9,0
12/2020
(+6)
12
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
10,0
9/2022
(+14)
13
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
7,0
1/2023
(+16)
14
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8,0
8/2024
(0)
15
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
8,0
8/2022
(+5)
16
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
7,0
 10/2021
(+8)
17
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
8,0
2/2023
(+11)
18
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
Trasa s dlhším tunelom Korbeľka skráti diaľnicu D1 o takmer 3 km, vyhne sa nebezpečným zosuvným územiam i chráneným biotopom a zrejme nebude drahšia ako tzv. úžinový variant. Je preto v tomto prípade najlepším riešením (záverečné stanovisko EIA ju odporúčalo už v roku 2002). Snaha politikov urýchliť dostavbu D1 voľbou trasu s kratším tunelom, a to bez jej riadneho posúdenia, žiaľ viedla do slepej uličky. Neochota priznať a včas opraviť zlé rozhodnutie spôsobila zbytočné zásahy do prírody, márne vynaloženie už vyše 28 miliónov eur a desaťtisícov hodín práce odborníkov. A najmä oddialila reálny horizont dokončenia tohoto úseku diaľnice o viac ako desaťročie.
5,0
 7/2027
(+13)
19
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
7,0
2/2024
(+22)
20
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4

Plný profil diaľnice je tu nevyhnutnosť. Žiaľ, ministerstvo sa v roku 2018 znovu vrátilo k zbytočne drahému riešeniu, keď ustúpilo neprimeraným požiadavkám niektorých obcí na zachovanie súčasnej cesty I. triedy. Napriek tomu, že diaľnica tu prevezme vyše 80 % záťaže a na dopravu, čo zostane mimo diaľnice, by dlhodobo stačila súbežná cesta nižšej kategórie. Tá sčasti existuje a na časti úseku by sa musela dostavať - určite s menšími nákladmi ako preferované riešenie.

Ak sa tu veľkorysá cesta I. triedy naozaj nevyužije ako súčasť budúcej diaľnice, bude vedľa nej dobudovanie ďalších štyroch pruhov v stiesnenom teréne technicky náročné a drahé. Najmä z tohto dôvodu projekt v uplynulých 7 rokoch zamrzol už v pokročilej fáze prípravy, no bez zdrojov na realizáciu.

6,0
 9/2023
(-28)
21
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
7,0
8/2022
(+7)
22
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
3
S ohľadom na skoršie dokončenie súvislej D1 nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly, preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom a využitím niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
2,0
5/2026
(+14)
 
 
 
 
 
22 úsekov
211,5 km
2 - 8
4 588 mil. €
5 792 - 93 344
1,6
2,1
10/2011 - 5/2015
7/2020 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku